•   
Bilgilendirme Politikası
Revize: 1                                                                                    
    Revize Tarihi: 06 Mayıs 2015
 
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
 
Şirketimiz bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamaları kamuya duyurmaktadır.
 
Bu kapsamda;
 
1-      Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
 
2-      Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.
 
3-      İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan finansal raporlar, daha sonra şirket internet sitesinde de ilan edilir.
 
4-      Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
 
5-      Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.
 
6-      Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilir. Bu durumda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
 
7-      Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
 
8-      Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.
 
9-      Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.
 
10- Şirket sirkülerine istinaden Şirketi borç ve taahhüt altına sokma yetkisi olan imza yetkili kişiler Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.
 
11- Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.
 
Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup, pay sahipleri ile ilişkilerden “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” sorumludur. Şirketimizde Mali İşler bünyesinde oluşturulmuş bulunan mevcut Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görev tanımı, SermayePiyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde belirlenmiştir. Buna göre, söz konusu maddenin 5. fıkrasında sayılan görevlerin ağırlıklı olarak Şirketimiz Mali İşler bölümü tarafından yürütülmesi sebebiyle Yatırımcı İlişkileri Bölümü Mali İşler bünyesinde görevine devam etmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin iletişim bilgileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Genel Bilgi Formu’da yer alan “Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel” başlığında ilan edilmektedir.

 

ANASAYFA    |    KURUMSAL    |    YATIRIMCI İLİŞKİLERİ    |    YATIRIMLARIMIZ    |    MEDYA    |    İLETİŞİM
Copyright © 2010 KERVANSARAY Yatırım Holding A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.