•   
Kar Dağıtım Politikası
 Revize: 1      
                                                                         Revize Tarihi: 06 Mayıs 2015
 
 
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
 
 
Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve ilgili diğer düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.
 
İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, Şirketimizin iştirak ve/veya bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Esas Sözleşme’nin “Safi Kârın Dağıtımı” başlıklı 34’üncü maddesi ve “Safi Kârın Dağıtım Zamanı” başlıklı 35. Maddesi ile Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket’in net dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i Şirket mevcut kaynaklarından karşılanabildiği sürece nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir.
Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul’da karar verilir.  Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.
 
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
 
Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.
 
ANASAYFA    |    KURUMSAL    |    YATIRIMCI İLİŞKİLERİ    |    YATIRIMLARIMIZ    |    MEDYA    |    İLETİŞİM
Copyright © 2010 KERVANSARAY Yatırım Holding A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.